విశాఖపట్నం లో ఐటీ కంపెనీలు Full Video

విశాఖపట్నం లో ఐటీ కంపెనీలు జోరందుకున్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఎలా ఉన్నాయో, ఏయే కంపెనీలో ఒక లుక్ వేద్దామా! ఇవి కేవలం ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నవి మాత్రమే!

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *