శృంగార సమయంలో ఆడవాళ్లు మగవాళ్లలో ఏం గమనిస్తారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *