మాహా న్యూస్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ లో అడ్డంగా దొరికిన డైరెక్టర్ ఎవరో తెలుసా

మాహా న్యూస్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ లో అడ్డంగా దొరికిన డైరెక్టర్ ఎవరో తెలుసా.. వీడియో ఆఖరిలో ఊర్లు బాగు చెయ్యాలి…సైకిల్ తొక్కాలి… అని శ్రీ రెడ్డి కామెంట్ చేసిన ఆ డైరెక్టరు ఎవరో మిరే చెప్పండి

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *