నీ కూతురే ఉరిశిక్ష వేయమంటుందని దీనికి మీరేమంటారని అడగ్గా మారుతి రావు ఏం చెప్పాడో చూడండి

నీ కూతురే ఉరిశిక్ష వేయమంటుందని దీనికి మీరేమంటారని అడగ్గా మారుతి రావు ఏం చెప్పాడో చూడండి

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *